Dagens Tips

Brukte bleier skal du alltid kaste i restavfalls beholderen.

Næringskunder gjenvinningsstasjoner

Alt avfall fra næringslivet er avgiftsbelagt ved våres gjenvinningsstasjoner. Som næringskunde kan du påvirke prisene ved å kildesortere avfallet.

Næringselektro: Lysarmatur, el-motorer, lamper, dynamoer, el-verktøy, kompressorer, røykvarslere. Alt av fastmontert elektrisk utstyr, lysstoffrør.

Næringselektro er gratis å levere. 

Priser
Sortert avfall pr m3  kr 376 eks. mva 
Usortert avfall pr m3 kr 440 eks. mva
Farlig avfall  egne priser, ta kontakt før levering
Bistand til utfylling av deklarering (farlig avfall)  kr 250 eks. mva pr skjema


Farlig Avfall

SOR tar i mot farlig avfall på våre gjenvinningsstasjoner. Alle næringskunder som leverer farlig avfall må deklarere avfallet. Vi gikk i 2016 over til elektronisk deklarering av farlig avfall, se avfallsdeklarering.no for mer info.
Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, og skal ikke kastes sammen med annet avfall. Det er viktig at denne type avfall blir riktig håndtert slik at det ikke medfører skade på miljø, mennesker og dyr. Slikt avfall kan være brennbart, etsende, giftig, påvirke arveanleggene eller fremkalle allergiske reaksjoner.
Kommunale mottak har bare plikt til å ta imot avfall fra bedrifter som genererer mindre enn 1000 kg farlig avfall i året. Virksomheter har plikt til deklarere farlig avfall som leveres til kommunale mottak.

De viktigste årsakene til dette er:
• Avfallsprodusenten får kvittering på at avfallet er levert.
• Gjennom at deklarasjonsskjemaet registreres i databasen Norsas, får myndighetene og andre tilgang til oversikter over avfallsprodusenter og leverte mengder.
• Deklarasjonskjemaet inneholder opplysninger som aktøren trenger for sikker håndtering av avfallet.
• Deklarasjonsskjemaet kan brukes som transportdokument for farlig gods.

Hvis driftsoperatør må bistå ved utfylling av deklarasjonsskjema koster det kr 250 eks. mva.
Ved stor trafikk på gjenvinningsstasjonene kan leveranser med manglende deklarasjonsskjema bli avvist.

Zoom inn for a se henting steder
loading...